Tungsten Ore (W)

Characteristic of Tungsten

Known as Wolfram,  it  is a 6B transition group metal under the Molybdenum metal  between the Tantalum and Rhenium metals in the periodic table.

Tungsten (Tungsten) is the element with the highest melting point in the world with 3140 ° C. It is resistant to abrasion, has high heat and electrical conductivity, and low coefficient of expansion. The hardness of pure tungsten is higher than many steels; Its ductility provides workability.

Tungsten makes up about one thousandth of the earth’s crust. There are more than twenty minerals containing tungsten in the present.

The main tungsten bearing minerals are wolframite, hubnerite, ferberite and scheelite.

Scheelite and wolframite are tungsten minerals that are more economically operated and are widely found in nature.

Scheelite (CaWO4) :

It’s composition is calcium wolframite.

 It contains 80.6% tungsten anhydride (WO3), 64% tungsten (W) in its pure form.

It can be in white, yellow and pink colors.

Approximately 50% of the world’s tungsten reserves are located scheelite.

Wolframite (Fe,Mn)WO4 :

It contains a mixture of iron (Fe) and manganese (Mn) in different proportions.

Mineral Ferberite (FeWO4) containing more than 20% iron oxide (FeO),

Mineral Huberite (MnWO4) containing more than 20% manganese oxide (MnO),

The other remaining part is wolframite.

Wolframite contains 60% tungsten(W). It’s color is usually black.

Application of Tungsten in Modern Industry

It is used as tungsten carbide, alloy and metallic tungsten in hard metal production.

Tungsten carbide is used in mining and drilling equipment, wear-resistant surfaces and molds. In Ni-Co structured super alloy steels, the filaments which are the lamp wires of the bulbs are also tungsten products.

It is also used in high alloy products in space technology. Iron alloy ferro tungsten is used in the production of tool steels.

Tungsten disulfide compound used as catalyst is used as dry lubricant at high temperatures.

It is used in the weapons and defense industries with its metallic structures.

Due to ıt’s close to gold density, it can be used as an alternative to platinum and gold in jewelry.

Tungsten compound with vanadium dioxide is the raw material of solar films used in glasses.

Tungsten Reserves Worldwide by Country 2019

Approximately 40% of the total tungsten reserve in the world is operated. The present reserves have the capacity to supply the tungsten need for approximately 50 years. The richest countries in terms of tungsten reserves are China and Russia. China supplies 83% of the world’s tungsten need.

Other tungsten reserve countries;   Canada, North Korea, USA, Bolivia, Vietnam, Portugal, Austria, Rwanda, Spain, Brazil are following. The countries that consume the most tungsten are the USA, England, France, Germany and Sweden.

The Benefication and Purification of Tungsten

The ores must contain 60-75% W03 in order to gain sales capability. For this, they are enrichment with various mineral processing methods. In the enrichment of these ores, depends on the character of the ore, standard concentrates with at least 60% W03 grade are produced by using gravity, flotation, magnetic and electrostatic separation methods.

After this stage, leaching or roasting methods are made depending on the type of impurities in the concentrate. It is aimed to refining of impurities such as phosphorus, arsenic, silica, molybdenum, sulfur, bismuth, antimony, iron, tin, aluminum and copper.  

The Future of Tungsten Price

According to 2010-2019 data, tungsten prices started to increase in 2011. The Prices have been going on to  rise from time to time due to changes in the dollar, increased environmental concerns, and China’s export quotas. High prices have increased interest in tungsten mining worldwide, but prices are expected to increase at a lower rate than before.

The Proses Makina , which performs the recovery of Tungsten, continues to work to recovery Tungsten at the highest efficiency with the alternative methods and equipment it has developed. It has been offering support to its customers with its technical team.

Tungsten Cevheri (W)

Tungsten’in Özellikleri

Diğer adıyla Volfram, periyodik tabloda Tantalyum ve Renyum metalleri arasında, Molibden metalinin altında yer alan 6B geçiş grubu metalidir.

Tungsten (Volfram) 3140 °C ile dünya ‘da en yüksek ergime noktasına sahip elementtir. Aşınmaya karşı dirençli, ısı ve elektrik iletkenliği yüksek, genleşme katsayısı düşüktür. Saf tungstenin sertliği birçok çelikten daha yüksektir; sünek olması işlenebilmesini sağlar. 

Tungsten yerkabuğunun yaklaşık yüzde on binde birini oluşturmaktadır. Günümüzde yirmiden fazla tungsten içeren mineral vardır.

Başlıca tungsten taşıyan mineraller volframit, hubnerit, ferberit ve şelittir.

Şelit ve volframit ekonomik olarak daha çok işletilen ve doğada yaygın olarak bulunan tungsten mineralleridir.

Şelit (CaWO4) :

Bileşimi kalsiyum volframıttır.

 Saf halde iken %80,6 tungsten an hidrit (WO3), %64 tungsten (W) içerir.

Beyaz, sarı ve pembe renklerde olabilir. Dünya tungsten rezervlerinin yaklaşık %50’sini oluşturur.

Volframit (Fe,Mn)WO4 :

Değişik oranlarda demir (Fe) ve mangan (Mn) karışımı içermektedir.

 %20’den fazla demir oksit (FeO) içeren mineral Ferberit (FeWO4),

%20’den fazla manganez oksit (MnO) içeren mineral Hübrenit (MnWO4)

Arada kalanlar ise volframit olarak adlandırılır. 

Volframit %60 tungsten (W) içerir.  Rengi genelde siyahtır.

Tungsten’in Uygulama Alanları

Sert metal üretiminde yani tungsten karbür olarak, alaşım halinde ve metalik tungsten olarak kullanılır.

Madencilik ve delici ekipmanlarda, aşınmaya dayanıklı yüzeylerde ve kalıplarda volfram karbür kullanılır. Ni-Co yapılı süper alaşımlı çeliklerde, ampullerin lamba teli olan filamanlar da tungsten ürünüdür.

Ayrıca uzay teknolojisinde yüksek alaşım ürünlerinde kullanılmaktadır. Demir alaşımı ferro tungsten, takım çeliklerinin üretiminde kullanılır.

Katalizör olarak kullanılan, Tungsten disülfür bileşiği, yüksek sıcaklıklarda kuru yağlayıcı olarak kullanılır.

Silah ve savunma sanayisinde metalik yapılarıyla kullanılmaktadır.

Altına yakın yoğunluğu sebebiyle mücevherlerde platin ve altına alternatif olarak kullanılabilmektedir.

Vanadyum dioksitle tungsten bileşiği, camlarda kullanılan güneş filmlerinin hammaddesidir.

Dünya Rezervleri Dünyadaki toplam tungsten rezervinin %40’ı işletilir durumdadır. Mevcut rezervler yaklaşık 50 yıl tungsten ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Tungsten rezervi bakımından en zengin ülkeler Çin ve Rusya’dır. Çin, dünya tungsten ihtiyacının %83’ unu karşılamaktadır.

Diğer tungsten rezervi bulunan ülkeler; Kanada, Kuzey Kore, ABD, Bolivya, Vietnam, Portekiz, Avusturya, Ruanda, İspanya, Brezilya gibi ülkeler takip eder. En fazla tungsten tüketen ülkeler ise ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç’tir.

Tungsten’in Zenginleştirilmesi ve Saflaştırılması

Cevherlerin satış kabiliyeti kazanmaları için %60-75 W03 içermeleri gerekir. Bunun için çeşitli cevher hazırlama metotları ile zenginleştirilirler. Bu cevherlerin zenginleştirilmesinde, cevherin karakterine bağlı olarak, yerçekimi, flotasyon, manyetik ve elektrostatik ayırma yöntemlerinden yararlanılarak, en az %60 W0tenörlü standart konsantreler üretilir. 

Bu aşamadan sonra, konsantredeki safsızlıkların cinsine bağlı olarak liç ya da kavurma yöntemleri yapılır. Fosfor, arsenik, silis, molibden, sülfür, bizmut, antimon, demir, kalay, alüminyum, bakır, vb. safsızlıklardan arındırılması hedeflenir.  

Tungsten Fiyatı’nın Geleceği

2010-2019 verilerine göre tungsten fiyatları 2011 yılında artış göstermeye başlamıştır. Dolardaki değişmeler , artan çevresel endişeler ve Çin’in ihracat kotalarını düşürmesi nedeniyle zaman zaman fiyatlarda yükselme devam etmiştir. Yüksek fiyatlar dünya çapında tungsten madenciliğine olan ilgiyi arttırmıştır, ancak eskisinden daha az oranla fiyatlarda artış olması beklenmektedir.

Proses Makina, ekonomik değeri yüksek olan Tungsten’in madenden geri kazanımını, geliştirdiği alternatif yöntem ve ekipmanları ile en yüksek verimlilikte Tungsteni geri kazanabilmek için çalışmalarını sürdürmekte ve bu konuda teknik ekibi ile müşterilerine destek sunmaktadır.

Open chat
Hello
Can we help you?