What is Catalytic Converter

As it is known, the harm of cars, which make our lives easier, to people and nature is undeniable. Gases from exhausts cause serious damage to both human health and the environment. It causes air pollution.

Catalytic converters have been used for approximately 45 years to largely block these gases released into the atmosphere.

In catalytic converters connected to the exhaust outlet pipe of cars, the platinum group metals convert carbon monoxide gas (CO), hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) released into the air into less harmful carbon dioxide (CO2) and water vapor. Catalytic converters contain platinum, palladium and rhodium precious metals from platinum group metals as catalysts.

It provides the breakdown of platinum and palladium hydrocarbons into water vapor and carbon dioxide. Rhodium converts nitrogen oxides and carbon monoxide into nitrogen and carbon dioxide.

Precious metals such as platinum, palladium and rhodium are found in gasoline vehicles, while diesel vehicles only have platinum. And each catalytic converter contains approximately 1-15 g of platinum group metal (PGM).

Use of% platinum group metal by sectors in 2006

In the figure, as seen in the data in 2006, more than 50% of the use of platinum group metals in the world is in the automotive sector. With the ever-increasing world vehicle stock, platinum group metal usage is more common today. In addition to this, the increase in the number of scrap vehicles and the fact that each scrap car included a catalytic converter brought along recycling and recovery processes.

The fact that the catalytic converters contain precious metals also enabled them to have an economic value. Considering the sum of precious metals used in the catalytic converters in scrapped vehicles since 1975, this amount is considerably higher.

It needs to be recycled both environmentally, commercially and economically.

The amount of precious metal that can be obtained by processing approximately 360 kg of ore and rock from nature can be obtained by recycling one catalytic converter, which weighs about 1.5 kg. Recycling costs are lower than ore production costs and environmental awareness can be increased. Because it is possible to produce more by polluting less and consuming less.

Katalitik Konvertör Nedir

Bilindiği üzere hayatımızı kolaylaştıran otomobillerin aynı zamanda insanlara ve doğaya olan zararı yadsınamaz. Egzozlardan çıkan gazlar hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi zararlar vermektedir. Hava kirliliğine neden olmaktadır. Atmosfere salınan bu gazları büyük ölçüde engellemek adına katalitik konvertörler yani katalitik dönüştürücüler yaklaşık 45 yıldır kullanılmaya başlanmıştır.

Otomobillerde egzoz çıkış borusuna bağlanan katalitik konvertörlerde, platin grubu metaller katalizör olarak kullanılarak havaya salınan karbonmonoksit gazını (CO), hidrokarbonları (HC) ve azot oksitleri (NO x ) daha az zararlı olan karbondioksit (CO 2 ) ve su buharına dönüştürürler. Katalitik konvertörlerde katalizör olarak platin grubu metallerinden platin,
paladyum ve rodyum değerli metalleri bulunur.

Platin ve paladyum hidrokarbonların parçalanıp su buharı ve karbondioksite dönüşmesini sağlar. Rodyum ise azot oksitleri ve karbonmonoksiti azot ve karbondioksite dönüştürür.

Platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller benzinli araçlarda bulunurken dizel araçlarda sadece platin yer alır ve her bir katalitik konvertör yaklaşık olarak 1-15 gr arasında platin grubu metal (PGM) içerir.

2006 yılı sektörlere göre % platin grubu metal kullanımı

Şekilde, 2006 yılındaki verilerde de görüldüğü gibi platin grubu metallerin dünyada kullanımının %50’den fazlası otomotiv sektöründedir. Dünya araç stoğunun sürekli artmasıyla da günümüzde platin grubu metal kullanımı daha fazladır. Bununla birlikte hurda araç sayısının artması ve her hurdaya çıkan otomobilin katalitik konvertör içermesi geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerini de beraberinde getirmiştir.

Katalitik konvertörlerin değerli metalleri içermesi, ekonomik bir değere sahip olmalarını da sağlamıştır. 1975 yılından bu yana da hurdaya çıkan araçlardaki katalitik konvertörler de kullanılan değerli metallerin toplamına bakıldığında, bu miktar göz ardı edilemeyecek kadar fazladır.

Hem çevre hem ticari hem de ekonomik açıdan yeniden kazanılması gerekmektedir. Doğadan yaklaşık 360 kg toprak ve kaya işlenerek elde edilebilecek değerli metal miktarı, yaklaşık 1,5 kg gelen 1 adet katalitik konvertörün geri dönüşümüyle elde edilebilir.

Geri dönüşüm maliyetleri cevherden üretim maliyetlerine göre daha azdır ve çevre bilinci arttırılabilir. Çünkü daha az kirleterek ve daha az tüketerek daha fazla üretmek mümkündür.

Open chat
Hello
Can we help you?