Recycling of Electronic Wastes by Pyrolysis Method

Plastics in The Electric and Electronic Waste

Nowadays Electronic waste plastics (e-plastics) are growing rapidly due to increased production in electrical and electronic waste.

Following metals, plastics have the greatest potential value in E-waste recycling. However, only about 25% of the plastics in the collected E-waste are recycled.

Plastic Compositions in E- Waste

Plastics, taking up about20% of the total WEEE, include 5% are flame retardant plastics and 15% are non- flame retardant plastics.

In the component of these wastes consisting of different types of engineering plastics; Acrylonitrile butadiene (ABS), high density polystyrene (HIPS), polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS) contains plastics with various polymer types.

High density polystyrene and acrylonitrile butadiene are present in 55% of e-plastics.

Brominated Flame Retardants (BFR) in E-Plastics

Nowadays BFRs, which are the most effective flame retardant agents, are widely used to increase the fire resistance of plastic. Each of them has different properties and toxicological behavior.

These materials, which have 200000 tons of production per year, have negative effects on environment and human health.

Even though brominated flame retardant (BFR) materials found in e-plastics are the main obstacle for recycling, pyrolysis is an environmentally method for recycling e-plastics for clean fuel production.

Recycling of BFR Plastics in Electronic Waste

BFR with different structures such as Br-HIPS and Br-ABS is a problem during the pyrolysis of plastics and electronic waste.

In order for the liquid formed as a result of pyrolysis to be used as a clean fuel and to be commercial, bromine must be removed from the environment.

In the studies carried out; Co pyrolysis, thermal pyrolysis or catalyst method, bromine was removed from the environment. The type of electronic waste, pyrolysis velocity, ambient temperature and reactor type were shown as the most important parameters affecting the efficiency of pyrolysis products.

As a result of pyrolysis, while gaining precious metals that are not oxidized, the use of pyrolysis liquid as fuel has made this method interesting. To summarize, plastics in complex structure from electronic wastes, which have become a global problem, can be recycled by one of the alternative methods, pyrolysis method. Thus, the harm caused by the plastic to the environment is minimized and brought into the economy.

Elektronik ve Elektrik Atıklarında Bulunan Plastikler

Günümüzde Elektronik atık plastikleri(e-plastik),  elektrikli ve elektronik  atıklarda artan üretim nedeniyle hızlı bir şekilde büyümektedir.

Metalleri takiben, E-atık geri dönüşümünde plastikler en büyük potansiyel değere sahiptir. Bununla birlikte, toplanan E-atıktaki plastiklerin sadece yaklaşık% 25’i geri dönüştürülmektedir.

E- Atıklardaki Plastiğin Bileşenleri

Toplam elektronik atıkların %20’sini oluşturan plastiklerin;  %5 ‘i alev geciktirici plastikler,  %15’ i ise alev geciktirici olmayan plastikler oluşturur. 

Farklı tip mühendislik plastiklerinden oluşan bu atıkların bileşeninde;  akrilonitril bütadien(ABS), yüksek yoğunluklu polistiren(HIPS), polietilen(PE), polipropilen(PP), polistiren(PS) olmak üzere çeşitli polimer tiplerine sahip plastikleri barındırır. Yüksek yoğunluklu polistiren ve akrilonitril bütadien e- plastiklerin %55’nde bulunmaktadır.

Elektronik Atıklardaki Plastiklerde bulunan Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR)

Günümüzde en etkili alev geciktirici ajanlar olan BFR’ler plastiğin yangına dayanıklılığını artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.  Her biri farklı özelliklere ve   toksikolojik davranışlara sahiptir.

Yılda 200000 ton üretime sahip olan bu malzemeler çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri vardır.

E- plastiklerde bulunan bromlu alev geciktirici (BFR) malzemeler geri dönüşüm için ana engel olsa bile, temiz yakıt üretimi için e-plastiklerin geri dönüştürülmesinde piroliz çevre dostu bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elektronik Atıklardaki BFR Plastiklerin Geri Dönüşümü

Br- HIPS ve Br-ABS gibi farklı  yapıları olan BFR plastiklerin, elektronik atıkların pirolizi esnasında sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Piroliz sonucu oluşan sıvının temiz bir yakıt olarak kullanılabilmesi ve ticari olabilmesi için ortamdan bromun uzaklaştırılması gerekmektedir.

Yapılan çalışmalarda  ko piroliz, termal piroliz ve ya bir katalizör kullanılarak ortamdaki brom alınabilmiştir.  Elektronik atığın türü, piroliz hızı, ortam sıcaklığı ve reaktör tipi piroliz ürünlerinin verimini etkileyen en önemli parametreler  olarak gösterilmiştir.

Piroliz sonucu,  oksidasyona uğramayan değerli metaller kazanılırken aynı zamanda piroliz sıvısını yakıt olarak kullanılması bu yöntemi ilgi çekici hale getirmiştir.

Sonuç olarak, Küresel bir sorun haline gelen elektronik atıklardan çıkan kompleks yapıdaki plastikler alternatif yöntemlerden biri olan piroliz yöntemi ile geri dönüşümü yapılmaktadır. Böylece plastiğin çevreye verdiği zarar  en aza indirgenerek  ekonomiye kazandırılır.

Hande Cebeci

Open chat
Hello
Can we help you?